Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Sigma Security. (έδρα: Εθνάρχου Μακαρίου 5. Άγιος Δημήτριος Αττικής, 173 43, τηλ.:2109716046, e-mail [email protected]) καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται δια μέσου της φόρμας συμμετοχής. H Sigma Security χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα (Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Εταιρικό Α.Φ.Μ Κινητό, e-mail) που έχετε εισάγει στην «Φόρμα Συμμετοχής » μόνο για τους σκοπούς που τα παρέχετε, δηλ. είτε για Συμμετοχή στα Σεμινάρια είτε για να σας ενημερώσουμε για τα σεμινάρια που σας ενδιαφέρουν, είτε για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, είτε για την αποστολή ενημερωτικού υλικού. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Sigma Security περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για την επίτευξη του σκοπού ή των σκοπών επεξεργασίας και γίνεται μόνο μετά την ενημέρωση και την ρητή συγκατάθεση σας. Δεν καθίσταται εφικτή η συμμετοχή σας στα σεμινάρια του Sigma Innovation Lab αν δεν παράσχετε την συγκατάθεση σας. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο ειδικώς εξουσιοδοτημένοι από την Sigma Security εργαζόμενοι των τμημάτων Marketing & Finance της Sigma Security, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί για την τήρηση εμπιστευτικότητας. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας και ως εκ τούτου δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. Δε γίνεται χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα στοιχεία που καταγράφονται στην φόρμα συμμετοχής επεξεργάζονται και φυλάσσονται από το Sigma Innovation Lab μέχρι να ικανοποιηθούν οι σκοποί σας.
Έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα
▪ Πρόσβασης στα δεδομένα σας
▪ Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
▪ Φορητότητας των δεδομένων σας
▪ Περιορισμού της επεξεργασίας
▪ Εναντίωσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην ταχυδρομική διεύθυνση (Εθνάρχου Μακαρίου 5. Άγιος Δημήτριος Αττικής, 173 43,) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]) ή δια μέσου της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας καθώς και να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 2109716046.